Important Messages

In accordance with the SB 998 Water Shutoff Protection Act at Section l l 6906(a) the written policy on discontinuation of residential service for nonpayment for the MMW is as follows:

(1)        With regard to deferring or reducing payments to the MMW take each individual request into consideration based on the issues of a residential water customer financial hardship.

(2)        Alternative payment schedules will be established taking into consideration the individual residential customers situation causing financial hardship.

(3)        A formal mechanism for a customer to contest or appeal a bill shall be made by phone call to 760-379-8309 or email to erskinecreekh20@aol.com  or a letter request emailed to erskinecreekh20@aol.com  explaining the nature of the financial hardship.

(4)        A telephone number for a customer to contact to discuss options for averting a discontinuation of residential service for nonpayment call 760-379-8309.

English

In accordance with the SB 998 Water Shutoff Protection Act at Section l l 6906(a) the written policy on discontinuation of residential service for nonpayment for the ECLW is as follows:

(1) With regard to deferring or reducing payments to the ECW take each individual request into consideration based on the issues of a residential water customer financial hardship.

(2) Alternative payment schedules will be established taking into consideration the individual residential customers situation causing financial hardship.

(3) A formal mechanism for a customer to contest or appeal a bill shall be made by phone call to 760‐379‐8309 or email to erskinecreekwater@aol.com or a letter request emailed to erskinecreekwater@aol.com explaining the nature of the financial hardship.

(4) A telephone number for a customer to contact to discuss options for averting a discontinuation of residential service for nonpayment call 760‐379‐8309.

Spanish

De conformidad con la Ley de Protección de La Compensación por Agua SB 998 de la Sección l l 6906(a) la política escrita sobre la interrupción del servicio residencial por falta de pago para la LW DE LAS CEes lasiguiente:

(1) Con respecto a aplazar o reducir los pagos a las CEW, tenga en cuenta cada solicitud individual sobre la base de las cuestiones de las dificultades financieras de un cliente de agua residencial..

(2) Se establecerán calendarios de pago alternativos teniendo en cuenta la situación individual de los clientes residenciales que causa dificultades financieras.

(3) Un mecanismo formal para que un cliente contraiga o apele una factura se realizará por llamada telefónica al 760‐379‐8309 o por correo electrónico a erskinecreekwater@aol.com o una solicitud de carta por correo electrónico a erskinecreekwater@aol.com explicando la naturaleza de las dificultades financieras..

(4) Un número de teléfono para que un cliente se ponga en contacto para discutir las opciones para evitar una interrupción del servicio residencial para no pagar llame al 760‐379‐8309.

Chinese

根据第 l l 6906(a节的 SB 998 停水保护法,关于停止为 ECLW 支付不付款的住宅服务的书面政 策如下:

(1) 关于推迟或减少对ECG的付款,根据住宅用水客户经济困难的问题,考虑每个个人要求。 (2) 将考虑到个别住宅客户造成经济困难的情况,制定替代付款时间表。

(3) 客户对账单提出异议或上诉的正式机制应通过电话拨打 760‐379‐8309 发送电子邮件至 erskinecreekwater@aol.com 或通过电子邮件发送给 erskinecreekwater@aol.com,解释财务困难的 性质。

(4) 客户联系的电话号码,讨论避免因不付款而停止提供住宅服务的选项,请致电 760‐379‐ 8309

Tagalog

Alinsunod sa SB 998 Tubig Shutoff Protection Act sa Section l 6906 (a) ang nakasulat na patakaran sa pagtigil ng tirahan serbisyo para sa mga hindi pagbabayad para sa ECLW ay ang mga sumusunod:

(1) Tungkol sa deferring o pagbabawas ng mga pagbabayad sa ECW kumuha ng bawat indibidwal na kahilingan sa pagsasaalang‐alang batay sa mga isyu ng isang residential water financial hardship.

(2) Alternatibong mga iskedyul ng pagbabayad ay itinatag sa pagsasaalang‐alang ng mga indibidwal na residential customer sitwasyon na nagiging sanhi ng pinansiyal na paghihirap.

(3) Ang pormal na mekanismo para sa isang customer sa paligsahan o apila ay gagawin sa pamamagitan ng tawag sa telepono sa 760‐379‐8309 o mag‐email sa erskinecreekwater@aol.com o isang liham na hiniling na i‐email sa erskinecreekwater@aol.com pagpapaliwanag ng kalikasan ng pinansiyal na paghihirap.

(4) Isang numero ng telepono para sa isang customer upang makipag‐ugnay sa mga opsyon para sa avertinuation ng tirahan serbisyo para sa di‐pagbabayad tawag 760‐379‐8309.

Vietnamese

Theo Đạo luật bảo vệ ngắt nước SB 998 tại Mục l l 6906(a) chính sách bằng văn bản về việc ngừng dịch vụ dân cư để không thanh toán cho ECLW như sau:

(1) Đối với việc trì hoãn hoặc giảm các khoản thanh toán cho ECW có mỗi yêu cầu cá nhân vào xem xét dựa trên các vấn đề của một khó khăn tài chính khách hàng nước dân cư.

(2) Lịch trình thanh toán thay thế sẽ được thiết lập có tính đến tình hình khách hàng dân cư cá nhân gây khó khăn tài chính.

(3) Một cơ chế chính thức cho một khách hàng để cạnh tranh hoặc kháng cáo một hóa đơn sẽ được thực hiện bằng cách gọi điện thoại đến 760‐379‐8309 hoặc email đến erskinecreekwater@aol.com hoặc một yêu cầu thư gửi qua email đến erskinecreekwater@aol.com giải thích bản chất của những khó khăn tài chính.

(4) Một số điện thoại cho một khách hàng liên hệ để thảo luận về các tùy chọn để ngăn chặn việc ngừng dịch vụ dân cư cho cuộc gọi không thanh toán 760‐379‐8309.

Korean

L l 6906(a) 섹션l 6906(a)의 SB 998 물 차단 보호법에 따라 ECLW에 대한 미납에 대한 주거 서비스 중단에 관한 서면 정책은 다음과 같습니다.

(1) ECW에 대한 지급을 연기하거나 줄이는 것과 관련하여 주거용 수자원 고객의 재정적 어려움에 따라 각 개별 요청을 고려합니다.

(2) 재정적 어려움을 야기하는 개별 주거 고객 상황을 고려하여 대체 결제 일정이 수립됩니다.

(3) 고객이 이의를 제기하거나 이의를 제기할 수 있는 공식적인 메커니즘은 760-379- 8309로 전화하거나 erskinecreekwater@aol.com 이메일 또는 재정적 어려움의 본질을 설명하는 erskinecreekwater@aol.com 이메일로 보낸 편지 요청에 의해 이루어진다.

(4) 미납전화 760-379-8309에 대한 주거 서비스 중단을 피하기 위한 옵션을 논의하기 위해 연락하는 고객의 전화 번호.


Log In

Don't have an account? Register here.